GDPR - ochrana osobních údajů Fit-sever, s.r.o.

 
Zde jsme jako zpracovatelé vázáni zpracovatelskou smlouvou s CWP výživové poradenství, s.r.o. (Správce)
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti CWP výživové poradenství, s.r.o. si můžete přečíst na https://cambridgeweightplan.cz/osobni-udaje/.
My dodržujeme všechny pokyny správce bez výhrad. 
 
Předmět zpracování: osobní údaje zpracovávané prostřednicvtvím neautomatizovaných a polo-automatizovaných prostředků
Doba zpracování: po celou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
účel zpracování: za účelem realizace konceptu Cambridge Weight Plan
kategorie subjektů údajů: zájemci o absolvování programu Cambridge Weight Plan a klienti Správce
Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
 
Jakožto zpracovatel 
- získáváme, shormažďujeme, zaznamenáváme, uspořádáváme, přeskupujeme, kombinujeme, prohlížíme, porovnáváme, přemísťujeme, uchováváme, kopírujeme, zpřístupňujeme a likvidujeme osobní údaje za současného zachování účelu jejich shromáždění a zpracování
- kontrolujeme pravdivost a aktuálnost poskytnutých osobních údajů
- neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Správce
- vedeme písemné záznamy o zpracování osobních údajů
- zachováváme mlčenlivost 
- zpracováváme osobní údaje pouze k účelu, ke kterému jsou určené, tedy k realizaci konceptu Cambridge Weight Plan
- osobní údaje uchováváme způsobem, který zaručuje jejich bezpečnost před neoprávněným užitím, ztrátou, odcizením nebo poškozením
- dodržujeme interní směrnici CWP výživového poradenství o nakládání s osobními údaji
- zažadili jsme pseudonymizace osobních údajů
 
Všichni naši zaměstnanci byli řádně proškoleni a budou 2x ročně doškolováni o všech náležitostech týkajících se nakládání s osobními údaji a budou se jimi řídit. Dále jsou zavázáni povinností mlčenlivosti o těchto údajích a to i po zániku pracovně právního vztahu ke Zpracovateli i Správci. Zaměstnanci dodržují přijatá technická a organizační opatření a podmínky pro zpracování osobních údajů.